Tuesday, 18 December 2012

BAB 10 : PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKAN

PENULISAN PROPOSAL/ CADANGAN PENYELIDIKAN

Bidang mestilah khusus bagi kajian yang akan dilaksanakan.
Contoh: Metodologi Dakwah, Tokoh Dakwah, Pembangunan Insan, Kaunseling Islam, Media Dakwah, Komunikasi Dakwah, Penulisan Dakwah, psikolosi Dakwah, Institusi Dakwah.

TAJUK
Pernyataan tajuk mestilah mampu menjelaskan persoalan pokok dan fokus kepada kajian yang hendak dilakukan
Contoh: Metodologi Dakwah Terhadap Orang Asli di Pos Tohoi, Gua Musang, Kelantan

LATAR BELAKANG MASALAH
Membincangkan situasi atau punca timbulnya masalah yang akan dikaji. Keberkesanan perbincangan ini boleh dilihat pada kemampuannya untuk menampakkan masalah berkenaan dan pentingnya untuk diteliti dan didalami. Bahagian ini akan memperlihatkan premis bagi kajian berkenaan.
Bagi menjelaskan bahagian ini, kajian perpustakaan perlu dilakukan.

PERNYATAAN MASALAH
Bahagian ini hendaklah merumuskan persoalan sebenar yang akan dikaji. Ia boleh dibuat dalam bentuk penjelasan tentang perkara yang akan menjadi tumpuan kajian, atau juga dalam bentuk senarai soalan.
Contoh: Apakah konsep Saudara Baru?
Bagaimanakah JAIS melaksanakan pendidikan untuk Saudara Baru

OBJEKTIF KAJIAN
Objektif menjelaskan halatuju kajian dan perkara-perkara yang diharap akan dicapai di akhir kajian nanti. Pernyataan ini hendaklah jelas, rasional serta relevan dengan masalah yang dikaji. Objektif hendaklah mampu dicapai dan pencapaiannya itu sewajarnya boleh diukur.
Contoh: menjelaskan tentang konsep Saudara Baru menurut Islam.

HIPOTESIS KAJIAN (JIKA PERLU)
Hipotesis ialah pernyataan sementara tentang hubungan antara unsur-unsur yang dikaji atau tentang cara penyelesaian bagi sesuatu masalah. Sekiranya calon merasakan bahawa pernyataan seperti ini diperlukan untuk kajiannya bagi mempastikan bahawa kajiannya akan lebih terfokus maka pernyataan berkenaan hendaklah dibuat secara jelas, padat dan tidak mengelirukan.

KEPENTINGAN KAJIAN
Calon hendaklah menjelaskan kepentingan dan sumbangan kajian yang akan dilaksanakan terhadap bidang yang dikaji seperti dapat memantapkan penjelasan tentang sesuatu hukum, memperkemaskan sesuatu kaedah, membetulkan sesuatu fahaman atau seumpamanya. Juga kepentingan dan sumbangannya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

DEFINISI TAJUK
Bahagian ini menjelaskan knsep-konsep utama yang terdapat pada tajuk yang dicadangkan itu. Penjelasan ini akan membantu penilai cadangan untuk lebih memahami tajuk serta skop kajian.

SKOP KAJIAN
Skop dimaksudkan ialah batasan kajian yang akan dijalankan. Penjelasan ini perlu bagi mempastikan penilai dapat memahami sempadan kajian berkenaan.
Contoh: Kajian akan mengedar 100 borang soal selidik kepada 100 orang saudara baru yang menyertai program dakwah di JAIS.

KERANGKA TEORI DAN ULASAN KAJIAN LITERATURE
Menjelaskan kerangka teori atau Theoretical framework yang akan menjadi asas bagi menyelesaikan atau menghuraikan masalah yang akan dikaji. Calon perlu membincangkan hasil-hasil kajian lepas yang berkaitan atau boleh dikaitkan dengan masalah yang dikaji terutama sekali untuk menjelaskan kedudukan kajian dalam konteks kajian-kajian yang pernah dilakukan.

KAEDAH PENGUMPULAN DATA/ METODOLOGI KAJIAN
Bagi kajian yang melibatkan pengumpulan data lapangan, calon hendaklah memberi penjelasan yang teliti dan meyakinkan tentang kaedah-kaedah yang akan digunakan. Bagi calon yang akan menggunakan kajian perpustakaan sepenuhnya, sumber data/ maklumat hendaklah dijelaskan.

KAEDAH ANALISIS KAJIAN
Menjelaskan perancangannya tentang cara bagaimana mengoleh data yang akan dikumpul untuk menjawab objektif kajiannya.
Kajian lapangan – analisis kuantitatif (SPSS)
Kajian teks - analisis kualitatif(Nvivo)

BIBLIOGRAFI
Senaraikan rujukan yang telah digunakan untuk menyediakan cadangan kajiannya. Senarai ini hendaklah meyakinkan penilai bahawa rujukan sewajarnya telah dibuat.

JADUAL KERJA PENYELIDIKAN
Satu jadual kerja perlu dilakukan supaya kajian itu berjalan dengan lancar mengikut jadual.
Contoh: (RUJUK PENSYARAH)

PELAKSANAAN PENYELIDIKAN
Sepanjang proses penyelidikan berjalan, hubungan dengan penyelia perlu dilakukan. Pastikan memperolehi nasihat secukupnya dalam menentukan bentuk penyelidikan yang akan dilaksanakan.
Penyelidikan sebenar tidak akan dapat dilakukan sepenuhnya jika cadangan penyelidikan belum dihalusi dan dipersetujui oleh penyelia.

Sebarang perubahan metod atau prosedur dalam kajian hanya dibuat dengan persetujuan penyelia
Semua perkembangan penyelidikan dan penulisan kajian hendaklah dimaklumkan kepada penyelia
Simpan data bahan kajian yang diperolehi bagi menghadapi kemungkinan ia diperlukan kemudian.

DRAF PERTAMA – draf pertama bab-bab penulisan hendaklah dihantar kepada penyelia dengan bertaip, bersih dan kemas serta dimasukkan dalam folder. Folder mesti bernama, bertajuk dan disertakan rangka kasar kajian.
DRAF KEDUA – semasa hantar draf kedua, draf pertama dikepilkan bersama. Ia dibuat dengan mengambilkira ulasan dan komen penyelia terhadap draf pertama.

GAYA PENULISAN – mengikut format penyediaan penyelidikan yang disediakan oleh APIUM. Segala ejaan, transliterasi, susunan ayat dan penggunaan istilah hendaklah betul.
PENGESAHAN TAJUK
Permohonan pengesahan tajuk perlu dilakukan sebelum semester bermula. Permohonan melalui borang perlu dibincangkan terlebih dahulu dengan penyelia yang dipilih masing-masing.

PENYERAHAN PENYELIDIKAN
Sebelum dijilid, draf terakhir keseluruhan kajian hendaklah ditunjukkan terlebih dahulu kepada penyelia untuk semakan terakhir. Penyerahan penyelidikan yang sudah dijilid hendaklah menggunakan borang yang disediakan oleh Jabatan. Penyelidikan mesti dihantar seminggu sebelum peperiksaan bermula atau dengan budi bicara dengan penyelia.

ETIKA PENYELIDIKAN
Penulisan mestilah hasil asal calon. Sebarang bentuk plagiarism dilarang sama sekali. Plagiarism ialah perbuatan mengambil idea, tulisan, data atau rekjaan orang lain dan mendakwa idea, tulisan, data atau rekaan itu adalah hasil ciptaan atau dapatannya sendiri. Plagiarism juga berlaku apabila idea, perkataan, tulisan, data, rekaan karya orang lain diguna tanpa mencatatkan rujukan karya asal atau penghargaan kepada penulis asal.

ABSTRAK
Abstrak mengandungi penjelasan ringkas berkenaan tujuan utama, masalah, kaedah dan penemuan utama kajian. Panjang abstrak lebih kurang 500 patah perkataan.

 http://teknikpenulisanilmiah.blogspot.com/2009/10/kuliah-7-proposal-penyelidikan.html


TIPS MENULIS ARTIKEL JURNAL
Setelah memperihalkan aspek-aspek teknikal berkaitan dengan penerbitan artikel jurnal, saya suka pula membincangkan beberapa tips dalam penulisan artikel jurnal. Namun, kepelbagaian bentuk kajian dan bidang menjadikan penulisan artikel itu berbentuk rencam dan pelbagai. Oleh itu, saya akan berkongsikan tips-tips umum sahaja yang boleh digunakan sebagai panduan oleh kepelbagaian bidang tadi, insyaAllah.

Tips umum
Pertama sekali, anda sebagai penulis perlu mempunyai modal jika anda mahu berniaga. Penulisan artikel adalah buah daripada hasil kajian yang anda lakukan. Oleh itu, anda perlu mewujudkan modal itu dahulu sama ada melalui kajian sendiri, kajian kerjasama dengan organisasi ataupun kumpulan.
Anda juga perlu mengenali bidang kepakaran yang menjadi kekuatan anda seperti sosio linguistik, psikolinguistik, psikologi pendidikan, kurikulum, korpus, kontrastif dan sebagainya. Anda juga mungkin sahaja pakar dalam bidang ekonomi dan juga sains. Namun, bidang-bidang ini juga mempunyai sub-sub kepakaran masing-masing. Anda tidak boleh terlalu tamak kerana anda tidak akan mampu untuk menjadi pakar dalam semua bidang. Penulisan artikel yang berkualiti memerlukan fokus dan penelitian dalam literatur yang melibatkan aspek teori serta aplikasi. Bagi membina penguasaan literatur, ia memerlukan masa dan melibatkan pembacaan serta penelitian yang teliti. Anda mungkin boleh menjimatkan masa dalam perkara ini dengan membuat perkongsian pintar dengan pakar. Mungkin para profesor ataupun pelajar Ph.D dan sarjana boleh memandu anda dalam pembacaan literatur. Anda boleh sahaja memohon bantuan mereka dari segi teori dan literatur, namun anda pula mengepalai kajian aplikasinya.
Perkara ini juga biasa berlaku apabila melibatkan projek kajian yang besar. Seorang pakar dari Amerika Syarikat mungkin akan meminta bantuan kepakaran di Malaysia bagi mengepalai pengumpulan maklumat di bahagian Asia Tenggara yang boleh menyempurnakan satu kajian yang berskala besar. Inilah yang dinamakan sebagai kajian kolaborasi dan suasana menang-menang pun dapat diwujudkan antara para pengkaji. Seorang profesor dalam bidang kejuruteraan mungkin sahaja memerlukan bantuan literatur daripada seorang sarjana dalam bidang perubatan ababila kajiannya melibatkan rentas disiplin ilmu. Dengan cara ini, perkongsian kepakaran akan berlaku dan ilmu juga akan berkembang merentasi bidang.
Anda perlu mengenali tokoh dalam bidang penulisan anda. Perkara ini akan membolehkan anda melihat trend perbincangan dan perbahasan semasa dalam bidang tersebut, mengkaji corak perbahasan yang diterima oleh pihak jurnal serta boleh menjejaki nama jurnal yang menerbitkan artikel tersebut. Anda juga boleh merujuk kepada penulisan tokoh tersebut seterusnya dapat meningkatkan lagi mutu akademik penulisan anda.
Anda juga perlu mengkaji corak penulisan dan trend semasa kajian berkaitan dengan bidang anda. Kajian yang baik belum tentu akan diterbitkan oleh jurnal berimpak tinggi sekiranya perbahasan itu sudah lapuk dan sudah tepu. Ini kerana impak yang mampu dihasilkan adalah kurang kerana pengkaji sudah tidak membincangkan perkara itu lagi.
Anda juga perlu mengenali jurnal yang berpotensi menerbitkan hasil penulisan anda. Jurnal-jurnal berimpak tinggi khususnya yang terindeks dalam ISI Tomson dan SCOPUS sangat menitikberatkan skop penulisan. Sekiranya skop penulisan artikel itu terkeluar daripada skop jurnal, maka ia akan ditolak tanpa diwasitkan.

Binaan sebuah artikel
Sesebuah artikel akademik biasanya terdiri daripada tajuk, abstrak, pendahuluan, metodologi, dapatan kajian, perbincangan, rumusan dan cadangan, penutup dan senarai rujukan. Saya akan membincangkan perkara ini secara umum supaya ia dapat dimanafaatkan oleh semua.

Tajuk
Tajuk artikel haruslah ringkas, jelas dan melambangkan perbahasan utama artikel. Tajuk yang baik seeloknya menarik perhatian ramai untuk membacanya.

Abstrak
Abstrak artikel perlu mengandungi pendahuluan ringkas tentang kajian. Selepas itu, penulis perlu menerangkan objektif utama dan objektif terperinci kajian. Sekiranya objektif itu melebihi dua perkara, penulis boleh mempertimbangkan penggunaan nombor bagi menjelaskan perkara ini. Selepas itu, metodologi kajian perlu dijelaskan dengan terperinci. Ia melibatkan reka bentuk kajian, populasi serta kaedah persampelan. Penulis juga perlu menyenaraikan dapatan kajian secara ringkas mengikut turutan objektif kajian tadi. Penggunaan nombor juga mungkin boleh dipertimbangkan sekiranya objektif itu melebihi dua perkara. Abstrak kajian juga perlu disertakan secara ringkas implikasi kajian terhadap amalan semasa ataupun sumbangan kajian terhadap badan ilmu. Jumlah bilangan perkataan dalam abstrak adalah bergantung kepada jurnal. Ada yang menetapkan tidak melebihi 100 patah perkataan, namun kebiasaannya adalah antara 100 sehingga 300 patah perkataan. Sekiranya bilangan abstrak melebihi atau berkurangan daripada jumlah yang ditetapkan, maka kebiasaannya pihak jurnal akan memulangkan artikel itu kembali kepada penulis untuk diperbaiki. Malah ada jurnal yang menetapkan format tertentu dalam penulisan abstrak. Perkara ini bergantung kepada pihak jurnal.

Pendahuluan
Pendahuluan artikel perlu mempunyai latar belakang kajian serta teori yang mendasari kajian tersebut. Penulis juga perlu menjelaskan kajian-kajian terdahulu yang pernah membincangkan persoalan yang serupa. Ini bagi membolehkan pembaca melihat kedudukan kajian terbaru ini dalam badan ilmu. Seterusnya, penulis perlu membentangkan pernyataan masalah kajian yang mendorong kajian itu dilakukan. Begitu juga, apakah bentuk sumbangan kajian baru ini terhadap badan ilmu secara keseluruhannya. Kemudian, penulis perlu menyatakan persoalan kajian ataupun hipotesis kajian. Nombor mungkin boleh diperimbangkan sekiranya persoalan kajian itu melebihi satu. Kesemua elemen ini harulah diletakkan di bawah pendahuluan dan dibezakan oleh perenggan yang berbeza. Bahagian ini perlu diringkaskan dan biasanya tidak melebihi 3 halaman. Citaton yang cukup perlu dilakukan penulis bagi menunjukkan bahawa penulis telah menguasai literatur secukupnya. Sebaiknya juga segala perbahasan perlulah dirujuk kepada sumber rujukan utama dan bukannya diambil dari sumber yang kedua seperti penulisan tesis dan sebaginya. Sebagai contohnya, jika penulis bercakap mengenai Teori Piaget, maka rujukan sepatutnya menggunakan buku Piaget itu sendiri dan bukannya tesis atau buku orang lain yang datang selepas itu.

Metodologi
Pada bahagian ini, penulis perlu menjelaskan reka bentuk kajian yang digunakan sepeti kajian eksperimen, tinjauan, kajian kes, action research, kajian etnografi, kajian campuran metode (mixed method), analisis dokumen ataupun kajian kepustakaan. Penulis juga harus menerangkan latar belakang populasi, teknik persampelan, jumlah bilangan sampel kajian serta rasional bilangan tersebut, pemilihan responden dan juga lokasi kajian yang terlibat. Selain itu, penulis juga harus menerangkan bentuk-bentuk instrumen yang digunakan, serta teknik kesahan dan kebolehpercayaan instrumen yang penulis gunakan. Bagi kajian kualitatif pula sebagi contohnya, penulis harus menerangkan apakah teknik kesahan yang digunakan seperti teknik kesahan Cohen Kappa dan sebagainya. Sekiranya penulis menggunakan akronim, maksud akronim tersebut perlu dijelaskan. Penulis juga perlu menerangkan bentuk teknik analisis yang digunakan seperti penggunaan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), Rasch Model, Structural Equation Modelling (SEM) dan sebagainya.

Dapatan kajian
Seeloknya, dapatan kajian perlu disusun mengikut susunan persoalan kajian supaya para pembaca dan penilai dapat mengaitkannya dengan persoalan kajian yang disebut terlebih dahulu. Persembahan data juga perlu mengikut standard jurnal. Kebanyakan jurnal menggunakan standard The American Psychological Association (APA), namun terdapat juga jurnal yang menggunakan format yang lain. Oleh itu, penelitian kepada format penulisan yang digariskan oleh setiap jurnal akan sedikit sebanyak membantu para penulis. Begitu juga, penulis boleh juga melihat contoh artikel yang telah diterbitkan oleh jurnal tersebut bagi mendapatkan gambaran kasar tentang jangkaan pihak jurnal. Bagi data kualitatif pula, terdapat jurnal yang lebih menggemari teknik naratif berbanding teknik persembahan data sebenar. Oleh itu, perkara ini adalah subjektif dan bergantung kepada setiap jurnal. Walaupun begitu, corak persembahan data ini haruslah teliti, jelas dan tersusun.

Perbincangan
Bahagian ini menunjukkan penguasaan penulis dalam membincangkan isu utama penulisan. Seeloknya perbincangan ini disusun mengikut susunan persoalan kajian supaya pembaca dapat fokus dan mengaitkannya dengan dapatan. Penulis perlu membincangkan persoalan kajian secara kritis satu persatu berpandukan dapatan kajian dan ulasan literatur yang mantap. Ia juga perlu disokong oleh teori dan kajian-kajian yang lepas. Seterusnya, penulis harus merumuskan apakah bentuk penemuan baru atau penemuan yang menyokong dapatan terdahulu yang menyumbang kepada badan ilmu dan amalan semasa. Perbincangan perlu ditulis secara sistematik, akademik dan tidak meleret-leret. Setiap pernyataan harus diperkuatkan dengan bukti yang boleh diambil daripada kajian-kajian yang lepas. Elakkan membuat pernyataan secara ‘syok sendiri’ tanpa disertakan buktinya. Apa yang penting, perbincangan seharusnya dalam bentuk yang akademik.

Kesimpulan dan cadangan
Dalam bahagian ini, penulis harus membuat rumusan secara ringkas tentang kajian yang dilakukan dan apakah bentuk sumbangan kajian tersebut kepada badan ilmu. Penulis juga harus mengemukakan cadangan-cadangan baru yang terhasil daripada penemuan kajian yang dilakukan. terhadap keadaan semasa.

Penutup
Dalam bahagian ini, penulis harus mengemukakan secara ringkas tentang kajian yang dibuat, penemuan-penemuan yang penting dan implikasi kajian. Penulis harus mengelakkan diri  daripada membuat citation baru.

Rujukan
Penulis harus memastikan bahawa setiap citation yang dibuat dalam teks harus disebut dalam bahagian rujukan. Penggunaan perisian-perisian tertentu seperti EndNote boleh membantu penulis dalam perkara ini. Senarai rujukan juga perlu ditulis berdasarkan format yang telah ditetapkan. Seeloknya, penulis perlu meluangkan masa untuk membaca Guide for authors yang disediakan oleh pihak jurnal terlebih dahulu. Ini kerana jurnal berlainan menggunakan format yang berlainan pula. Dalam penulisan artikel, penulis perlu memperbanyakkan penggunaan rujukan yang terkini, seboleh-bolehnya 60 peratus terdiri daripada bahan yang berumur kurang daripada 5 tahun daripada tahun artikel itu ditulis. Terdapat juga jurnal yang menghadkan bilangan rujukan bagi setiap artikel. Sebagai contohnya, Gema Online Journal hanya membenarkan penggunaan 30 rujukan bagi setiap artikel yang dihantar.

 http://ghazaliyusri.wordpress.com/2012/05/18/tips-menulis-artikel-jurnal/


 
Jenis - jenis penulisan ilmiah

Jenis-jenis penulisan ilmiah terbahagi kepada 5 iaitu esei ilmiah, kertas kerja, laporan kajian, tesis, dan disertasi. Kaedah penulisan ilmiah sama sahaja dan ia lebih kepada huraian yang lebih ringkas tetapi padat dan mudah difahami.Esei ilmiah ialah karangan ilmiah yang pendek tentang topik atau permasalahan berdasarkan data yang diperolehi melalui rujukan perpustakaan atau kerja lapangan. Penghuraiannya bersifat rasional-empiris dan objektif. Kebaikan dalam penulisan esei ilmiah ialah ia dapat menghuraikan sesuatu permasalahan dengan lebih ringkas dan seterusnya dapat menyampaikan maklumat dengan lebih tepat dalam keadalam yang lebih mudah dan ringkas.

Kertas kerja ialah penulisan ilmiah yang memaparkan sesuatu fakta atau permasalahan berdasarkan data kerja lapangan atau rujukan perpustakaan. Analisis dalam kertas kerja adalah lebih serius serta bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja biasanya ditulis untuk diterbitkan dalam jurnal akademik atau dibentangkan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, bengikel dan sebagainya. Kebaikan kertas kerja pula ialah ia lebih bersifat terperinci walaupon masih lagi ringkas. Selain itu juga, kertas kerja lebih bersifat formal kerana setiap permasalah akan dibincangkan dalam seminar atau perjumpaan.Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan atau rujukan perpustakaan. Kebaikan dalam penyediaan laporan kajian pula ialah ia dibentuk bg menyampaikan fakta atau sesuatu kepada pihak lain yang mungkin bertujuan untuk menyampaikan input berguna kepada pihak tertentu. Ia merupakan fakta yang mempunyai rujukan dan lebih bersifat saintifik.

Tesis ialah penulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh daripada pengamatan atau penyelidikan sendiri. Penulisan ilmiah ini melibatkan pengujian hipotesis bagi membuktikan kebenaran. Tesis biasanya ditulis oleh pelajar peringkat Sarjana Muda Kepujian dan peringkat Sarjana serta perlu dipertahankan di hadapan panel viva-vocĂȘ. Kebaikan dalam penyediaan tesis ialah ia lebih bersifat fresh iaitu ia ditulis oleh para siswazah yang bertjuan untuk membuat sesuatu kajian dan ia lebih menguntungkan semua pihak kerana hasil penulisan di kongsi dan permasalahan dirungkai.

Disertasi ialah penulisan ilmiah tahap tertinggi dalam hierarki pancapaian akademik, iaitu untuk mendapatkan gelaran Doktor Falsafah (Ph.D). Disertasi melibatkan fakta berupa penemuan penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. Seperti tesis, disertasi juga perlu dibentangkan dan dipertahankan di hadapan panel atau lembaga viva-vocĂȘ. Kebaikan dalam penghasilan disertasi pula ialah ia lebih komplik dan hasil penulisan dapat diguna pkai untuk memperbaiki sesutu permasalahan.


  
4.2 Kaedah dalam penulisan ilmiah
Reka bentuk penulisan lebih sesuai dimulakan dengan memikirkan proses penulisan secara berurutan dan langkah demi langkah.  Semasa proses ini berjalan penulis akan melakukan pembetulan dan penyesuaian sedikit langkah-langkah penulisan.  Sebelum menulis kertas laporan penulis perlu sedar bahawa kertas laporan membentangkan apa yang telah dilakukan.  Oleh itu tumpuannya adalah kepada hasil, implikasi, kesan, dan impak tujuan asal kertas cadangan kajian atau kertas kerja diadakan.  Laporan digunakan dengan meluas untuk menyimpan rekod dan menyampaikan hasil sesuatu kerja.  Laporan juga memberi asas untuk membuat keputusan dan melaksanakan tindakan. Tajuk yang dimuatkan dalam laporan ilmiah ialah:
a)   Abstrak  - memuatkan tiga perkara: mengapa kajian dijalankan, bagaimana ia dijalankan, dan apakah hasilnya (nama untuk bahagian ini berubah-ubah mengikut jenis kajian yang dijalankan – sinopsis untuk karya kreatif, dan ringkasan untuk bahan lain yang berbentuk akademik/ilmiah), dan mengikut manual penerbitan APA  (American Psychological Association) abstrak tidak boleh lebih daripada 1 m.s., jika boleh hadkan pada 1 perenggan sahaja yang mengandungi 120 perkataan/970 aksara/spaces.
b)   Jadual Isi Kandungan (elok dimasukkan jika hasil penulisan itu mengandungi lebih daripada 20 m.s. double spacing)
c)   Pengenalan dan Latar Belakang (mestilah ringkas)
d)   Tinjauan Bacaan (ringkas, yang penting sahaja)
e)   Metodologi (yang telah diluluskan dan dijalankan, secara ringkas, termasuk sedikit maklumat tentang responden, instrumen penyelidikan, dan cara data  dianalisis)
f)   Analisis Data (yang telah diluluskan dan digunakan, secara ringkas)
g)   Keputusan dan Perbincangan (kesan terhadap subjek kajian dan juga sumbangan kepada bidang ilmu, secara terperinci kerana inilah bahagian/perkara yang terpenting di dalam laporan dengan merujuk kepada soalan kajian/hipotesis)
h)   Penutup (jangkaan dan pandangan untuk masa hadapan – memberi pandangan, hala tuju, pegangan dan pendirian penulis tentang tajuk itu)
i)   Bibliografi/Rujukan
j)   Lampiran/Apendiks (Appendix)

Oleh itu, kaedah dalam penulisan ilmiah tidaklah begitu mudah dan ia memerlukan strategi dan kaedah yang betul supaya dapat menghasilkan penulisan yang baik bergantung kepada situasi yang betul. Oleh itu, kebaikan dalam mematuhi kaedah dalam penulisan ilmiah ialah penulis akan dapat menghasilkan penulisan yang lebih strategik dan lebih berkesan dan selain itu juga hasil penulisan lebih menarik dan segala mesej yang ingan disampaikan berjaya disampaikan.


BAB 9 : PENGANALISISAN DATA

Statistik deskriptif
- digunakan untuk menghuraikan ciri-ciri variabel seperti demografi responden dan sebagainya. Ia digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai data numerikal.
- Ia tidak boleh dibuat generalisasi daripada sampel kajian kepada populasi.
- Contoh ujian statistik ialah frekuensi, min, median, peratus dsb

Statistik inferensi
- digunakan untuk menghuraikan perhubungan antara variabel.
- Ia juga digunakan untuk menghuraikan ciri-ciri sampel yang dipilih daripada populasi. Daripada dapatan, ia dapat dijadikan sebagai generalisasi sampel mengenai populasinya.
- Contoh ujian staistik yang digunakan ialah ujian-t untuk melihat perbezaan diantara 2 variabel, ujian korelasi untuk melihat perhubungan dsb.
- Creswell (2008) pula menyatakan statistik deskriptif digunakan untuk menjawab soalan berbentuk deskriptif. Apabila soalan kajian mengkehendaki kita melihat perbezaan di antara variabel dan hubungan diantara variabel maka statistik inferensi digunakan.
- Jika responden kita adalah sampel yang mewakili populasi maka kita perlu membuat statistik inferensi untuk membuktikan bahawa sampel adalah benar-benar mewakili populasi. Jika kajian kita adalah untuk satu populasi, ia bermakna dapatan itu adalah benar dan tidak perlu ada lagi generalisasi.

 http://ajehe.blogspot.com/2009/06/perbezaan-statistik-deskriptif-dan.html

BAB 8 : PENGUMPULAN DATA

 Klik di sini untuk ke PAUTAN NOTA PENGUMPULAN DATA

Kaedah Pengumpulan Data Primer
Pengenalan
Mengikut Rohana Yusof(1996), Asas Sosial Dari Perspektif Sosiologi, penyelidikan yang baik akan memberikan pemerhatian kepada langkah-langkah kajian yang terlibat. Umumnya terdapat beberapa peringkat yang utama dalam penyelidikan sosial seperti yang dibincangkan oleh Kanneth D.Baily(1284) dan Kamarudin Ngah(1990). Peringkat-peringkat itu ialah satu, mengenal pasti masalah, mentarifkan matlamat dan objektif sesuatu penyelidikan itu, dua, pembentukan hipotisis, tiga, merumuskan reka bentuk penyelidikan, empat, mengumpulkan data, lima, menganalisis data, tujuh, menganalisis hasil penyelidikan untuk menguji penyelidikan. salah satu kaedah kumpul data ialah kaedah primer

Kaedah Data Primer
Mengikut Sharifah Zaleha Syed Hassan. Dr. Prof.et al(2001)Pengantar Sains sosial, dalam kaedah data primer terdapat kaedah-kaedah tertentu untuk mendapatkan data dan maklumat seperti kaedah tinjauan, kaedah kerja lapangan(Fiel Work/study). Mengikut Rohana Yusof(1996), Asas Sains Sosial Dari Perspektif Sosiologi , kaedah data primer ialah kaedah yang digunakan ialah kaedah pengamatan atau dikenali juga kaedah penyelidikan berpartisipasi, dan kaedah soal selidik.

Kaedah Tinjauan
Mengikut Sharifah Zaleha Syed Hassan. Dr. Prof.et al(2001)Pengantar Sains sosial, kaedah tinjauan adalah satu kaedah yang popular untuk mendapatkan data dan maklumat dikalangan pengkaji sains sosial. Dalam kaedah ini pengkaji memperolehi data dan maklumat dengan cara membentuk soal selidik tertentu yang menepati ciri-ciri piawai serta menyerahkan sempel kepada responden. Ciri-ciri piawai ialah ciri-ciri yang dikehendaki oleh penyelidik itu sendiriyang menepati ciri-ciri yang dibuat. Manakala responden pula ialah masyarakat atau individu dalam masyarakat yang dikaji. Sample responden ditentukan secara rawak atau ditentukan secara nisbah atu purata. Tiga cara untuk mendapatkan dan maklumat dalam kaedah tinjauan iaitu tinjauan secara individu(self-administered questionnaires), temu bual dan tinjauan secara individu dan menggunakan telefon.

Mengikut Sharifah Zaleha Syed Hassan. Dr. Prof.et al(2001)Pengantar Sains sosial, dalam kaedah tinjauan, tinjauan secara individu ialah kaedah menghantar borang soal selidik melalui pos dan menghubungi responden dari rumah ke rumah. Kaedah tinjauan secara individu dibuat bagi memberi peluang kepada responden menjawab soalan tanpa rasa takut dan sangsi.
Kaedah temu bual pula dilakukan apabila sekiranya didapati kaedah menghantar borang soal selidik tidak berkesan. Manakala kaedah telefon pula ialah kaedah temu bual yang dilakukan penyelidik menggunakan telefon. Temu bual menggunakan telefon ini mungkin murah dan senang tetapi penyelidik tidak dapat bertemu dengan responden dan kesannya mungkin akan berlaku penyamaran dan salah dengar dan salah dengar maklumat.

Kaedah Kerja Lapangan(fiel work/study)
Mengikut Sharifah Zaleha Syed Hassan. Dr. Prof.et al(2001)Pengantar Sains sosial, dalam kaedah kerja lapangan(fiel work/study), terdapat beberapa teknik yang biasa digunakan oleh penyelidik untuk memperolehi data dan maklumat dengan :

i. Turut serta dalam kehidupan atau sosial yang berlaku. Contohnya penyelidik ingin mengkaji proses strategi pilihan raya oleh parti politik, beliau akan turut serta dalam mesyuarat parti tersebut yang berkaitan dengan pilihan raya. Dengan ini data dan maklumat dapat diperolehi.


ii.Temu bual insentif (indepth interview), dalam teknik ini data dan maklumat diperolehi dengan cara temu bual yang dibuat barkaitan dengan isu-isu semasa kehidupan dan kemudiannya menjurus kepada topik yang sebenar. Contohnya dalam satu penempatan yang dikaji, penyelidik akan berkumpul dengan dengan penduduk yang berbual dikedai kopi sambil bercakap-cakap tentang isu-isu harian seperti bola sepak dimalaysia misalnya sebelum mulai menjurus kepada kepada topik yang sebenar.

iii. Kajian Kes. Kajian kes ini bersifat idiolografik tentang individu, kumpulan, dan masyarakat. Contohnya, seorang pengkaji ingin mengkaji tengtang kumpulan pekerja dalam sebuah Bandar. Pengkaji biasanya akan hanya akan mengfokuskan pada kumpulan tertentu sahaja, lokasi-lokasi tertentu, dan pada masa-masa tertentu sahaja.

iv. Etnografi(pemerhatian). Teknik ini biasanya berkaitan dengan disiplin antropologi. Dalam teknik ini data dan maklumat diperolehi dengan merujuk kepada kajian pemahaman dan pemerhatian terhadap budaya dan sub-budaya. Pengkaji akan trlibat sama dalam masyarakat yang dikaji dan akan bercampur dengan mereka. Contohnya kajian amalan pemujaan oleh satu golongan etnik disesuatu kawasan penempatan. Kajian yang dibuat oleh pengkaji atau penyelidik biasanya berkisarkan kepada memahami budaya masyarakat tersebut dan membezakan cirri-ciri budaya itu dan melihat persamaan dengan budaya lain.

Mengikut Rohana Yusof(1996), Asas Sosial Dari Perspektif Sosiologi, pengumpulan data dan maklumat boleh didapati dengan menggunakan kaedah soal selidik.
  
Kaedah Soal selidik
Terdapat dua bentuk kaedah ini, iaitu soal selidik secara langsung atau soal selidik secara pos.

a. Soal selidik secara langsung
- penyelidik akan bersemuka dengan para responden dan menyoal mengikut soalan-soalan dalam borang soal selidik. Ia lebih mudah dan menjimatkan kos.

b. Soal selidik secara pos
Kesukaran untuk menemudaga responden kerana mungkin responden ketiadaan waktu untuk ditemu ramah.untuk mengatasi masalah ini penyelidik akan menggunakan kaedah soal selidik secara pos. Alamat responden dipastikan tepat, dan satu set borang soal selidik dihantar bersama penarangan tujuan kajian dan arahan untuk mengisi borang soal selidik.

BAB 7 : POPULASI DAN PERSAMPELAN

 PERSAMPELAN
 
SAMPELSampel ialah kumpulan (orang, institusi, tempat, atau fenomena) yang menjadi sumber informasi yang diperlukan oleh pengkaji. Contohnya, jika sebuah sekolah mempunyai 1200 orang pelajar Sains, maka kumpulan tersebut dikenali sebagai populasi dan 240 orang pelajar daripada kumpulan itu yang dipilih untuk suatu penyelidikan, maka 240 orang pelajar tadi dikenali sebagai sampel.

Realitinya, keinginan pengkaji adalah untuk menyelidik populasi yang telah dikenal pasti dalam sesuatu penyelidikan. Tetapi, faktor-faktor seperti saiz populasi yang besar, pelbagai dan meliputi kawasan yang luas menyukarkan pengkaji untuk berbuat demikian. Aktiviti mencari dan menghubungi semua ahli populasi akan memakan masa dan perbelanjaan yang tinggi. Oleh yang demikian, pengkaji terpaksa memilih sampel untuk diselidiki.

POPULASIPopulasi ialah kumpulan yang lebih besar yang akan memperoleh manfaat daripada dapatan yang diperoleh hasil pengkajian saintifik ke atas sampel.

POPULASI SASARAN

Populasi sasaran ialah populasi yang ingin diselidiki oleh pengkaji serta dijadikan asas untuk membuat generalisasi. Walau bagaimanapun populasi sasaran ini jarang dapat diperoleh. Oleh sebab itulah populasi sasaran dikatakan sebagai populasi pilihan ideal (Fraenkel dan Wallen, 2006).

POPULASI CAPAIAN 

Populasi capaian dikatakan sebagai populasi pilihan realistik kerana kebanyakan pengkaji dapat menjadikannya sebagai asas untuk membuat generalisasi dapatan kajian.

Contoh untuk memahami konsep populasi sasaran, populasi capaian dan sampel adalah seperti berikut:

Masalah penyelidikan yang ingin diterokai: Kesan Pembelajaran Berbantukan Komputer terhadap Pencapaian Sains Murid Tahun Lima di Selangor.
Populasi sasaran: semua murid tahun lima di Selangor
Populasi capaian: semua murid tahun lima di daerah Hulu langat, Selangor
Sampel: 10 % murid tahun lima di daerah Hulu Langat, Selangor.

PERSAMPELAN
 • Persampelan bermaksud pemilihan suatu kumpulan (orang, institusi, tempat, atau fenomena) yang ingin diselidiki oleh pengkaji. 
 • Persampelan merupakan proses memilih sekumpulan (orang, institusi, tempat, atau fenomena) oleh pengkaji untuk sesuatu penyelidikan yang mewakili kumpulan besar (orang, institusi, tempat, atau fenomena) yang dipilih.
 • Tujuan persampelan adalah untuk memperoleh maklumat tentang sesuatu populasi (orang, institusi, tempat, atau fenomena).
 • Matlamat persampelan adalah untuk memperoleh sampel yang mencerminkan populasi dari segi pemboleh ubah yang menjadi tumpuan pengkaji. Ini bermakna pengkaji mengambil sebahagian kecil populasi untuk tujuan pemerhatian, dan membuat generalisasi berkenaan populasi yang diwakili oleh sampel tersebut.
 • Oleh itu, pemilihan sampel yang baik ialah sampel yang boleh mewakili pemboleh ubah berkenaan dari populasi yang disasarkan.

PROSEDUR PERSAMPELAN

Terdapat d
ua jenis prosedur persampelan iaitu:
 • Persampelan kebarangkalian (secara rawak)
 • Persampelan bukan kebarangkalian (secara tak rawak)
Persampelan Kebarangkalian (secara rawak)

Prosedur p
ersampelan kebarangkalian adalah sinonim dengan penyelidikan jenis kuantitatif.  Prosedur persampelan jenis ini dilaksanakan dengan memilih subjek sampel secara rawak iaitu subjek dalam sampel tersebut mempunyai semua ciri-ciri yang terdapat dalam populasi kajian.

Sebelum prosedur persampelan kebarangkalian dilakukan, pengkaji perlu mengenal pasti saiz populasi dan memperoleh senarai subjek dalam populasi. Berdasarkan senarai subjek, pemilihan responden dilakukan mengikut kaedah persampelan rawak. Rajah di bawah menunjukkan proses prosedur persampelan kebarangkalian.


Persampelan bukan kebarangkalian (secara tak rawak)

Prosedur persampelan jenis bukan kebarangkalian lazimnya diguna pakai oleh pengkaji dalam penyelidikan bersifat kualitatif
Persampelan bukan kebarangkalian melibatkan pemilihan sampel daripada suatu populasi yang telah dikenal pasti berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Sebagai contoh, seorang pengetua ingin mengenal pasti pendapat guru-guru di sekolahnya tentang suatu dasar. Beliau memilih 30 orang guru daripada populasi guru seramai 180 orang yang telah mengajar di sekolahnya. Guru-guru berkenaan dipilih  berdasarkan ciri-ciri berikut; (a) pengalaman mengajar kurang daripada 5 tahun, (b) ahli koperasi guru, (c) pernah menjadi ahli jawatankuasa penggubalan dasar sekolah. Memandangkan pemilihan sampel adalah berdasarkan ciri-ciri tertentu, maka terdapat guru yang tidak berpeluang menjadi sampel penyelidikan pengetua.

Rajah di bawah menunjukkan jenis-jenis persampelan kebarangkalian dan persampelan bukan kebarangkalian.


Memandangkan perbincangan penulis lebih menjurus kepada penyelidikan kualitatif, maka hanya jenis persampelan bukan kebarangkalian yang dibincangkan  dalam konteks persampelan ini.

(1) Persampelan Mudah (Convenience Sampling)
Persampelan mudah dikenali juga sebagai persampelan secara kebetulan atau presampelan kesediaan. Di bawah persampelan mudah / Convenience Sampling, pengkaji memilih mana-mana subjek yang ditemuinya, yang paling dekat dengannya. Persampelan jenis ini biasanya digunakan dalam temu bual. 

Sebagai contoh, pengkaji melakukan kajian untuk mengetahui pendapat peserta seminar tentang keberkesanan program seminar yang dihadiri oleh mereka. pengkaji menemu bual 10 orang peserta, iaitu peserta-peserta yang paling dekat dengannya yang ditemuinya. Dalam kes ini, pengkaji menemui 10 orang peserta yang berada di bahagian hadapan dewan seminar secara kebetulan. Peserta-peserta lain terutamanya peserta yang berada di bahagian belakang dewan tidak mempunyai peluang untuk ditemu bual. Kebarangkalian peserta-peserta yang dipilih adalah berbeza, walaupun pengkaji tidak mempunyai apa-apa kriteria pemilihan responden, dan pemilihan tidak dibuat secara sengaja, pengkaji tidak dapat menganggarkan ralat persampelan kerana prosedur persampelan mudah bukan merupakan persampelan rawak.

(2) Persampelan Tujuan (Purposive Sampling)


Persampelan tujuan atau purposive sampling / judgment sampling merujuk kepada prosedur persampelan iaitu sekumpulan subjek yang mempunyai ciri-ciri tertentu sahaja dipilih sebagai responden kajian berdasarkan pengetahuan dan tujuan khusus penyelidikan pengkaji. Ini bermakna tidak semua kajian lain dalam populasinya  dipilih oleh pengkaji sebagai responden.

Sebagai contoh, jika pengkaji ingin mengenal pasti kesedaran pelajar-pelajar sekolah tentang akibat buruk merokok, dan hanya subjek-subjek kajian yang merokok sahaja yang dipilih sebagai responden. Maka, pengkaji telahh memilih subjek kajian berdasarkan tujuan atau kehendaknya. Dalam kes ini, responden-responden kajian  adalah terdiri daripada pelajar-pelajar yang merokok, yang tidak mewakili seluruh populasi pelajar di sekolah. Sampel begini bukan merupakan sampel rawak dan hasil kajiannya tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh populasi pelajar di sekolah kerana sampel tersebut tidak mewakili semua pelajar dalam populasi berkenaan. Keputusan kajian hanya mewakili kumpulan subjek kajian yang dipilih sahaja.

(3) Persampelan Kuota (Quota Sampling)

Persampelan kuota (Quota Sampling) dikenali juga sebagai persampelan rawak berlapis yang bukan kebarangkalian. Dalam prosedur persampelan ini, pengkaji memilih subjek berdasarkan kategori-kategori yang dianggap wujud dalam populasi. Ia adalah berbeza dengan persampelan rawak berlapis kerana dalam persampelan rawak berlapis, subjek dipilih secara rawak dalam kumpulan-kumpulan berlapis. Persampelan kuota sebaliknya dilakukan ke atas  kumpulan subjek tertentu (persampelan bertujuan), oleh itu, responden kajian merupakan subjek-subjek berlapis yang dipilih secara kebetulan. Dengan erti kata lain, pemilihan sampel adalah berdasarkan kuota-kuota yang dikategori oleh pengkaji. Dalam prosedur ini, subjek dipilih secara kebetulan sehingga bilangan bagi satu kategori yang mempunyai ciri-ciri tertentu dipenuhi, dan prosedur ini diteruskan untuk memilih subjek-subjek lain dalam kategori-kategori lain sehingga semua kategori dipenuhi.

Sebagai contoh, pengkaji ingin mengenal pasti pendapat pelajar kursus komputer tentang keberkesanan program komputer di sekolah. Pengkaji membahagikan pelajar-pelajar kepada dua kategori iaitu kategori pelajar yang sering menggunakan komputer sekolah (tiga atau lebih daripada tiga kali seminggu) dan kategori pelajar yang kurang menggunakan komputer di sekolah (kurang daripada tiga kali seminggu). Pengkaji memilih 30 orang pelajar untuk setiap kategori berdasarkan kepada kriteria "siapa yang ditemui dahulu dipilih, sehingga kedua-dua kategori dipenuhi". Dalam kes ini, walaupun pengkaji memilih satu peratusan tertentu subjek dalam setiap kategori, pemilihan tidak dibuat secara rawak atau ralat persampelan tidak dapat dianggarkan. Oleh itu, keputusan kajian tidak boleh digeneralisasikan kepada populasi kajian di bawah prosedur persampelan kajian ini.

(4)  Persampelan Dimensional

Persampelan dimensional (Dimensional Sampling) biasanya digunakan dalam kajian kes. Hanya sebilangan kecil subjek mempunyai ciri-ciri khas yang diminati pengkaji, dijadikan sebagai responden kajian. Persampelan dimensional digunakan untuk mengurangkan masalah saiz sampel dalam prosedur persampelan  kuota. Di bawah persampelan ini, pengkaji mengenal pasti ciri-ciri (faktor-faktor atau variabel bebas) yang diminati dalam populasi dan memilih sekumpulan kecil (sekurang-kurangnya seorang) responden yang mempunyai semua ciri tersebut. 

Sebagai contoh, dalam kajian kes, pengkaji ingin mengetahui pandangan pegawai-pegawai lelaki dan perempuan sebuah organisasi yang bertaraf pekerjaan yang tetap, sementara dan kontrak. Jadual di bawah menunjukkan subjek yang dipilih dengan prosedur persampelan dimensional.


Berdasarkan jadual di atas, subjek bagi setiap kumpulan responden dipilih berdasarkan pemilihan secara kebetulan, iaitu subjek yang mempunyai ciri-ciri tersebut yang ditemui dahulu dipilih sebagai responden kajian.

(5) Persampelan Kes Kritikal

Prosedur persampelan kes kritikal (Critical case sampling) digunakan apabila kajian dilakukan ke atas kes-kes yang spesifik, yang melibatkan tingkah laku yang aneh, luar biasa atau jarang dijumpai. Persampelan kes kritikal ini biasanya digunakan untuk kajian kulitatif atau kajian kes yang bertujuan menyelidik individu atau kumpulan yang unik. Sebagai contoh, pengkaji berminat untuk mengkaji kes-kes berikut;
 • seorang kanak-kanak tadika mengalami kecederaan di sebuah tadika
 • beberapa penghuni rumah terpaksa berpindah kerana kawasan yang didiami mereka mengalami tanah runtuh
 • cara seorang korporat mencapai kejayaan walaupun merupakan individu yang kurang upaya
Prosedur persampelan ini digunakan dalam kajian bertujuan untuk memahami dan mempelajari secara mendalam tentang sesuatu yang berlaku secara serius, yang mendatangkan kesan kepada masyarakat. Sampel kes kritikal yang digunakan juga dikenali sebagai sampel kes ekstrim.

(6) Persampelan Variasi maksimum

Dalam pe
rsampelan variasi maksimum (Maximum variation sampling), individu-individu atau kumpulan individu dipilih  untuk mewakili tahap terendah dan tahap tertinggi dalam sesuatu variabel (atau ciri) yang mempunyai nilai selanjar.

Sebagai contoh, kumpulan pekerja tahap IQ tertinggi dan kumpulan pekerja  tahap IQ terendah dalam sesebuah organisasi dipilih sebagai sampel variasi maksiimum dalam kajian yang bertujuan untuk menyelidik perhubungan antara tahap IQ dan produktiviti pekerja-pekerja.

(7) Persampelan Bola Salji (Snow ball sampling)
Persampelan bola sajli atau snow ball sampling merujuk kepada prosedur persampelan iaitu, responden kajian diminta untuk mencadangkan subjek lain yang mempunyai ciri-ciri yang sesuai untuk kajian. Prosedur persampelan ini digunakan terutamanya apabila pengkaji tidak dapat memperoleh senarai nama subjek dalam populasi yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Dalam prosedur ini, pengkaji akan mengenal pasti sebilangan kecil subjek yang mempunyai ciri-ciri yang hendak dikaji. Setelah subjek ditemu bual atau diberi soal selidik untuk dijawab, dia diminta untuk menamakan subjek-subjek lain dalam populasi yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Kaedah persampelan ini akan dilakukan berterusan sehingga pengkaji memperoleh semua responden yang dikehendaki. Persampelan bola salji ini sesuai digunakan apabila senarai nama subjek kajian tidak diperoleh, terutamanya kes-kes yang melibatkan perkara-perkara yang sensitif, atau tidak dibenarkan oleh pihak-pihak tertentu.

Sebagai contoh, kajian yang dilakukan ke atas pegawai-pegawai sesebuah organisasi yang terlibat dengan kes jenayah tertentu atau kajian yang dilakukan ke atas guru-guru yang terlibat dalam Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO), atau kajian ke atas pegawai-pegawai kerajaan yang terlibat secara aktif dalam politik. Walaupun prosedur persampelan ini tidak melibatkan pemilihan rawak, ia sesuai digunakan pada keadaan-keadaan di mana prosedur persampelan lain tidak sesuai digunakan.
SUMBER : http://pomizi-research.blogspot.com/p/persampelan.html

##################################################################################PERSAMPELAN
maklumat diperolehi dari sebahagian daripada kumpulan yang lebih besar. Kumpulan besar ini dikenali sebagai populasi.
Prinsip persampelan berdasarkan konsep kebarangkalian dan setiap elemen yang dipilih mempunyai peluang yang sama dan mewakili populasi. Jika mengkaji semua populasi disebut banci.

Tujuan Persampelan;
Mentaksirkan parameter populasi. Parameter ialah ciri-ciri populasi yang diminati oleh pengkaji spt. umur, pekerjaan, kelulusan, sebab-sebab, sambutan dll. Sampel yang baik mempunyai ciri-ciri persamaan dengan populasi.Statistik digunakan untuk mentaksir parameter populasi.

Untuk menguji hipotesis statistikal tentang populasi. Contohnya, hipotesis: 85% lelaki menonton TV. Dari sampel 77% lelaki menonton TV.


Saiz Sampel
– bergantung kepada 4 faktor;

1. Darjah ralat persampelan yang dapat diterima. Ralat persampelan ialah perbezaan maklumat antara sampel (statistik) dengan populasi (parameter). Lebih besar saiz sampel, statistik sampel lebih mirip parameter populasi.

2. Jenis populasi – Jika populasi yang dikaji adalah sama ciri-cirinya (homogenan) maka saiz sampel tidak terlalu besar. Tetapi jika populasi heterogenan (pelbagai) saiz sampel hendaklah besar agar dapat mewakili populasi.

3. Rekabentuk kajian – untuk sampel berlapis, setiap lapis tidak perlu saiz besar kerana populasinya homogenan. Sampel berkelompok pula memerlukan saiz sampel yang besar kerana terdapat lebih dari satu kelompoh akan dipilih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dll.

4. Jenis analisis – teknik statistik tertentu menentukan jumlah yang besar seperti analisis faktor – memerlukan minimum 300 kes.


Faedah Persampelan – Menjimatkan perbelanjaan dan data cepat diperolehi.
Had persampelan – persampelan tidak sesuai jika perlukan maklumat semua populasi
Jika persampelan tidak sistematik, sampel tidak mewakili populasi
Ralat persampelan – perbezaan antara statistik (sampel) dengan parameter (populasi)
Jenis persampelan;
 • Persampelan kebarangkalian – setiap unsur mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel, saiz sampel khusus dan tahu saiz populasi.


 • Persampelan bukan kebarangkalian - Tiada sebarang asas untuk mentaksir ciri-ciri sampel menyerupai populasi, sampel yang mudah didekati, bias, yang sudi bekerjasama shj – pengkaji tidak dapat mengatakan sampel mewakili populasi.

Prinsip Kebarangkalian: setiap satu elemen mempunyai peluang yang sama untuk dipilih.

Jenis persampelan kebarangkalian – Persampelan Rawak Mudah, Persampelan Berlapis, Persampelan kelompok dan persampelan sistematik,

Persampelan Rawak Mudah – 5 tahap;
Memperolehi satu rangka persampelan yag lengkap
Memberikan setiap ahli satu nombor khas
Menentukan saiz persampelan
Memilih ahli mengikut saiz yang ditentukan berdasarkan jadual nombor rawak
Memilih ahli daripada angka rawak tersebut.
Elemen persampelan diperolehi melalui cabutan nombor sama ada persampelan berganti atau tanpa ganti.

Faedah PRM;
 • Setiap unsur populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih – elak bias
 • Anggaran ralat persampelan dapat dikesan
 • Kaedah PRM menjadi asas semua jenis persampelan rawak.
Kelemahan PRM:
 • Tidak sesuai untuk semua keadaan
 • Senarai lengkap semua elemen populasi tidak diperolehi – tidak praktikal untuk kajian
 • Kaedah cabutan – tidak semua helaian nombor berpeluang untuk dipilih.

PERSAMPELAN RAWAK BERLAPIS – unsur-unsur asas dalam populasi diasingkan terlebih dahulu kepada kumpulan, setiap kumpulan dikenali sebagai lapisan. Drpd setiap lapisan, sampel dipilih dalam PRM – sampel lebih besar
Cth: 2 lapisan, lapisan perempuan dan lapisan lelaki.

Faedah Persampelan Berlapis;
 • Penemuan lebih tepat
 • Memudahkan pentadbiran – boleh dibahagikan kepada PRB berkadar dan tiada berkadar.
 • PRB Berkadar – saiz sampel lapisan menurut saiz populasi, 30, 30, 40
 • PRB Tidak Berkadar – jumlah kadar yang sama dalam setiap lapisan, 50%/50% setiap lapisan

PERSAMPELAN KELOMPOK
- kajian untuk kawasan yang luas;
Bahagikan kawasan dan beri nombor
Pilih elemen setiap bahagian secara rawak selepas membuat senarai elemen yang dipilih.
Cth: satu kawasan 50,000 org. Sampel hanya 200 org – bahagikan bandar dlm peta. Andai satu kawasan 500 keluarga, pilih secara rawak 200 org dgn memilih 50 org bagi setiap 4 kawasan yang ditandakan.

Kebaikan Persampelan Kelompok;
Sesuai utk populasi besar dan kawasan luas.
Tumpuan kajian di kawsan tertentu
Hanya perlukan sebarai nama kawasan untuk dipilih sahaja dengan kadar elemen yang mencukupi.
Utk negara membangun yang tidak memerlukan rangka persampelan.

PERSAMPELAN SISTEMATIK
– pengkaji menentukan jarak langkau atau jarak jauh apabila memilih sampel bermula sampel pertama (dipilih secara rawak) dan sampel seterusnya mengikut kaedah kiraan langkau 5, 10, 100 dll.

Kebaikan Persampelan Sistematik;
 • Praktikal dan mudah
 • Tidak perlu rangka persampelan
 • Kelemahan;
 • Bukan bentuk kebarangkalian – mengetepikan orang yang berada di antara elemen yang dipilih.
 • Komposisi bangsa yang berbeza- wujud ketidakseimbangan data.

PERSAMPELAN TAK RAWAK
– apabila persampelan secara rawak tidak dapat dilakukan;
 • Persampelan Kuota – Tentukan saiz sampel dan ciri-ciri sampel, pilih sampel. Cth: 18 perempuan dan 22 lelaki dari orang cina, Melayu dan India. 
 •  Persampelan berlapis, tetapi tiada kebarangkalian – kaedah ini dianggap tidak kuat- perlukan kawalan.
 • Persampelan Bertujuan – Untuk tujuan tertentu seperti menguji bentuk soal selidik atau mendapatkan maklum balas yang cepat. Ia hanya gambaran permulaan kajian

Rujukan: Syed Arabi Idid (2002), Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial, Kuala Lumpur: DBP

SUMBER :http://teknikpenulisanilmiah.blogspot.com/2009/10/kuliah-4-5-metodologi-penyelidikan.html

BAB 6 : INSTRUMEN KAJIAN/ALAT PENGUKURAN

INSTRUMENTASI DALAM PENYELIDIKAN (QUESTIONNAIRE CONSTRUCTION FOR PREUNIVERSITY RESEARCH)

Setelah menyiapkan draf bab pengenalan dan bab tinjauan bacaan, penyelidik seharusnya telah menetapkan masalah penyelidikan dengan sokongan input ilmu pengetahuan dalam bidang penyelidikan yang hendak diperoleh datanya. Langkah seterusnya ialah memilih kaedah penyelidikan yang boleh membantu pengumpulan data bagi menjawab soalan penyelidikan yang telah disejajarkan sejak pemilihan tajuk lagi. Seperti yang dipersetujui, setelah mengambil kira kawalan sumber dalam kalangan pelajar prauniversiti, hanya kaedah tinjauan dengan sampel bukan rawak bertujuan digunakan.

Sehubungan itu, pelajar prauniversiti dikehendaki mentadbirkan item soal selidik yang telah disejajarkan dengan masalah penyelidikan dan input ilmu pengetahuan tadi sekali sahaja dengan sasaran untuk mencapai kadar pengembalian 100%. Perbincangan kali ini bukan sahaja bertujuan menyediakan item soal selidik yang mencukupi dan sejajar, bahkan memberi penekanan terhadap soal etika supaya kelak tidak berbangkit sebarang isu yang boleh memudaratkan mana-mana pihak, terutama penyelidik dan sampel. Dengan itu penyelidik hendaklah memastikan bahawa identiti sampel tidak didedahkan dalam laporan penyelidikan, di samping mendapatkan persetujuan berpengetahuan (informed consent) responden.


Konsep Instrumentasi

Instrumen ialah alat untuk mengumpul data yang dikehendaki bagi menjawab soalan penyelidikan yang telah ditetapkan. Maka, instrumentasi ialah proses menyediakan alat mengumpul data. Hakikat bahawa pemikiran sebenar seseorang manusia bersifat rahsia, serta sering tersembunyi di "sebalik topeng", maka diandaikan bahawa tingkah laku sebagai mewakili pemikiran. Tingkah laku  sampel diukur menerusi pentadbiran alat penyelidikan yang dipilih.


Konsep Kaedah Tinjauan

Definisi:  proses mendapatkan maklumat secara sepintas lalu menerusi sekali sahaja kutipan data.

Analogi:  umpama foto, menjelaskan situasi pada masa gambar ditangkap.

Andaian:

Pola tingkah laku masyarakat sukar berubah secara mendadak, sebaliknya cenderung dipengaruhi kehendak masyarakat ketika itu.

Tatacara:

Penyelidik menyediakan alat untuk  ditadbirkan supaya sampel mengisi maklumat yang sejajar dengan soalan penyelidikan. Data yang diperoleh akan diproses berdasarkan kaedah analisis yang telah dirancang oleh penyelidik. Walaupun teknologi memungkinkan soal selidik ditadbirkan secara dalam talian (online),  mesej pesanan ringkas (SMS) atau mesin faksimili, pelajar prauniversiti dikehendaki menggunakan kaedah klasik, iaitu menggunakan kertas-pensil bagi mengisi set soal selidik yang diedarkan.

Pentadbiran:

Penyelidik muda prauniversiti memilih sampel --> edar set soal selidik yang sama --> kutip semula 100% --> analisis data


Kelebihan Kaedah Tinjauan Soal Selidik

1   Proses memungut data yang cepat, digemari dan mudah untuk ditadbirkan

2   Penyelidik boleh memilih saiz sampel yang besar

3   Keupayaan generalisasi terhadap saiz populasi lebih besar, berkesan dan tepat

4   Fleksibiliti dari segi item soal selidik


Kekurangan Kaedah Tinjauan Soal Selidik

1  Cara sampel memahami item soal selidik mungkin berbeza, bergantung kepada latar belakang pendidikan dan pengalaman

2   Item yang ditadbirkan tidak boleh diubah suai semasa pentadbiran penyelidikan sedang berjalan

3   Kesahan item diragui justeru sampel mungkin memberi jawapan berpandukan tingkah laku yang sampel suka, bukan tingkah laku sampel yang sebenar.


Tatacara membina item soal selidik

Soal selidik ialah alat mengutip data menerusi kaedah tinjauan, serta ditadbirkan sekali sahaja. Pembinaan item soal selidik hendaklah sejajar dengan tajuk penyelidikan, masalah penyelidikan, soalan penyelidikan dan tinjauan bacaan. Penyelidik boleh mendapatkan kebenaran untuk menggunakan set soal selidik yang pernah digunakan oleh penyelidik lain, mengubah suai instrumen berkenaan, atau membina sendiri item soal selidik itu. Jumlah item dalam set soal selidik mestilah tidak membebankan sampel untuk memberi jawapan, serta tidak membebankan penyelidik apabila tiba masa analisis data.

Format Soal Selidik:

1   Surat makluman - dijadikan muka surat hadapan.

     Masukkan butiran nama dan alamat e-mel penyelidik; organisasi penyelidik (tempat kerja, tempat belajar) harapan penyelidik seperti "menjawab dengan suci hati. Selain itu, nyatakan dengan ringkas bahawa "penyelidikan ini adalah sulit" dan berkonsep tanpa identiti sampel. Surat hendaklah ringkas, serta menggunakan format rasmi.

2   Latar belakang / profil sampel / responden

     bersangkutan maklumat yang diperlukan sahaja -->  agama, jantina, lokasi rumah, dan lain-lain

3    Bahagian item soal selidik

       Disusun secara rawak supaya sampel tidak boleh belajar, atau cuba menetapkan pola jawapan. Sebaik-baiknya sistem penomboran item bermula daripada profil sampel mengikut ertib. Jangan lupa bahawa kesejajaran item dengan bab 1 dan 2 sentiasa dibuat semakan.


Akhiri soal selidik dengan catatan "terima kasih".


Bentuk Item Soal Selidik Respons Tertutup * / Aneka Pilihan  (closed-ended questions)

1   Binari:  Adakah anda memiliki buku teks ekonomi?        Ya   /  Tidak

2   Skala Likert (empat mata):   Buku teks wajib dimiliki setiap pelajar.    Amat setuju /  Setuju  /  Tidak Setuju  /  Tidak pasti

                                                   :  Adakah anda kerap merujuk buku teks?    sentiasa / kadang-kadang / tidak pernah / tidak pasti

                                                    :   Adakah tahap persembahan buku teks anda?   amat baik / baik / sederhana / lemah

3   Thurston:  Nyatakan sumber pemilikan buku teks anda.

                        A.  Beli sendiri buku teks baharu

                        B.  Beli buku teks terpakai

                        C.  Pinjam buku kawan

                        D.  Tiada pemilikan

Penyelidik muda prauniversiti digalakkan menggunakan skala Likert empat mata.

* dipilih bagi mewujudkan keseragaman jawapan / memudahkan proses analisis data


Ciri-ciri item soal selidik yang baik

1   Bersesuaian dengan latar belakang dan kesediaan responden (sampel). Item dibina dengan
jelas, teliti dan tidak berat sebelah.

2   Ruang pilihan jawapan memadai dan jelas. Arahan bulatkan, X atau / mestilah juga jelas.

3   Telah melepasi senarai semak penyelidik, contohnya:

     a)  Adakah item yang dibina sejajar dengan tajuk penyelidikan?

     b)  Adakah item yang dibina dapat memberikan data tentang masalah penyelidikan?

     c)  Adakah item yang dibina menepati objektif penyelidikan?

     d)  Adakah item yang dibina sejajar dengan soalan penyelidikan / hipotesis penyelidikan?

     e)  Adakah item yang dibina merujuk kepada maklumat dalam tinjauan bacaan?

     f)   Adakah item yang dibina sejajar dengan jenis data yang hendak dikutip?

     g)  Adakah item yang dibina telah diklasifikasikan dalam jadual perincian ciri pemboleh ubah?

     h)   Adakah laras ayat dan bahasa yang digunakan telah diuji (dalam kajian rintis)?

      i)   Adakah item yang dibina telah dibincangkan dengan pakar / penyelia / guru akademik tingkatan 6?

     j)    Adakah perkara ketanpanamaan (anonymity) telah dijamin?

     k)   Adakah soalan profil / latar belakang responden diasingkan dalam kategori yang berbeza dengan item soal selidik utama?


Perkara Yang Mesti Dielakkan

1   Item soalan yang mengaibkan sampel / membebankan / memudaratkan

2   Item soalan mendedahkan sampel kepada pelbagai risiko: ancaman terhadap pekerjaan, rumah tangga

3   Soalan dua beban (double-barreled): adakah anda memiliki buku teks dan buku rujukan?

4    Soalan panjang lebar, iaitu memasukkan ayat penjelasan dan soalan yang berjela-jela.
      (short items are best)


Contoh Jadual Persediaan Pembinaan Item Soal Selidik
(format matrik)

Bulatkan pilihan jawapan anda berdasarkan skala:               4  =  amat setuju
                                                                                             3  =  setuju
                                                                                             2  =  tidak setuju
                                                                                             1  =  tidak pasti

Bil     Item (berdasarkan maklumat tinjauan bacaan)                                        Skala 

  1      Buku teks ialah rujukan utama pembelajaran                                          4       3      2     1

   2     Buku teks merangkumi semua kehendak sukatan pelajaran                      4       3      2     1

   3     Format buku teks menarik minat pelajar                                                 4       3      2     1

    4    Fakta buku teks sentiasa relevan dengan perubahan masa                        4      3       2     1

    5    Guru sentiasa mengingatkan rujukan buku teks                                       4      3       2      1

    6    Soalan peperiksaan digubal berdasarkan buku teks                                   4      3       2      1

    dan item seterusnya...


Semakan Klasifikasi Item

Fakta Tinjauan Bacaan                                  Jumlah Item               Nombor Soalan
  
Fungsi / kegunaan buku teks                                      6                     1, 6, 13, 18, 22, 26

Masalah pemilikan / pinjaman buku teks                     6                     2, 7, 14, 19, 23, 27

Minat pelajar terhadap buku teks                                6                     3, 9, 16, 21, 25, 29

dan seterusnya...


Penutup: Sebelum item soal selidik dimuktamadkan untuk pentadbiran penyelidikan

Semak beberapa kali untuk proses penambahbaikan item. Penyelidik boleh meminta pendapat rakan penyelidik yang lain (peer review), atau bertanyakan individu-individu yang mempunyai latar belakang yang serupa dengan bakal sampel / responden. Cara ini dikira sudah memadai bagi penyelidik muda prauniversiti menggantikan kajian rintis yang biasa dilakukan dalam penyelidikan tinjauan skala besar.


Bibliografi

Babbie, Earl  (2010).  The Practice of Social Research. USA: Wadsworth Cengage Learning

Chua Yan Piaw (2006).  Kaedah dan Statistik Penyelidikan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill Education

Mohd Najib Abdul Ghafar  (2003).  Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia


SUMBER : http://cikguazharrodzi.blogspot.com/2010/07/instrumentasi-dalam-penyelidikan.html


 ******************************************************************

ALAT KAJIAN
Pengutipan data kajian, sama ada kualitatif atau kuantitatif, memerlukan alat-alat kajian untuk menjawab soalan-soalan kajian. Data kualitatif boleh dikutip melalui pemerhatian, soalselidik, penelitian dokumen dan sebagainya. Data kuantitatif dikutip melalui, misalnya, soal selidik, ujian atau inventori.

Pembinaan Alat Kajian
Alat-alat kajian perlu dibina terlebih dahulu, sebelum kajian sebenar dijalankan. Sekiranya kajian menggunakan ujian, ia perlu dirancang dan dibina supaya bersesuaian dengan tujuan dan objektif kajian.
Sesuatu ujian yang dibina dengan baik akan memberi ukuran variable dengan tepat/sah. Data yang dikutip ini akhirnya akan dianalisis dan hasilnya akan ditafsir  oleh pengkaji. Justeru, ketepatan data kajian amatlah penting disebabkan penakrifan yang betul bergantung kepada data yang tepat.

—  Proses pembinaan alat kajian boleh dibahagikan kepada dua (2) bahagian, iaitu
(a) menentukan objektif alat kajian, dan
(b) menentukan kandungan alat kajian, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah di bawah.
 • Menentukan Objektif Ujian
—  Sesuatu ujian perlu dibina mengikut objektifnya, iaitu apakah yang kita ingin tahu tentang responden kajian kita. Objektif tingkah laku yang ingin diukur hendaklah dinyatakan dengan jelas dan ia hendaklah boleh dicapai (realistic).
—  Contoh objektif ujian ialah "Murid dapat menjelaskan bentuk muka bumi kampung/taman perumahannya". Ujian juga boleh digunakan untuk mengukur kecerdasan murid-murid.

—  Kajian Rintis
—  Kajian rintis adalah kajian yang dibuat sebelum kajian sebenar dijalankan yang bertujuan untuk memestikan alat-alat kajian mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang munkin berlaku semasa kajian sebenar dijalankan. Kajian ini dijalankan ke atas sekumpulan responden yang setara dengan responden kajian sebenar, iaitu dari segi lokasi, seting dan profit responden (contohnya, umur, jantina dan sebagainya.). Selepas ujian rintis dijalankan, soal selidik perlu dimurnikan mengikut maklum balas yang diperoleh.
Menurut Cohen, Manion dan Morrison (2000), fungsi kajian rintis ke atas soal selidik (questionnaire) adalah seperti berikut:
 • —  Menyemak kejelasan item-item, arahan dan dan susun atur (layout) soal selidik.
 • —  Mendapatkan maklum balas tentang kesahan item-item soal selidik.
 • —  Mendapatkan maklum balas tentang kesesuaian item-item dan format jawapan.
 • —  Mendapatkan maklum balas tentang kategori jawapan bagi item-item tertutup.
 • —  Mendapatkan maklum balas tentang daya tarikan soal selidik.
 • —  Menyemak masa yang diperlukan untuk menjawab soal selidik.
 • —  Mengenal pasti item-item yang tidak berkaitan dalam soal selidik.
 • —  Menyediakan kod untuk kemasukan data dalam fail data komputer.

 Sumber :http://whatta.org/kelas/mod/page/view.php?id=96
 ##############################################


INSTRUMEN
 
• Instrumen digunakan untuk memungut data kajian.
• Instrumen boleh berbentuk :

      – Dibina sendiri oleh pengkaji.
      – Diubah suai daripada instrumen kajian terdahulu
      – Menggunakan instrumen standard yang sedia ada.Instrumen Kajian Kuantitatif
• Jenis-jenis instrumen kajian kuantitatif yang kerap digunakan:
– Soal selidik
    • Soal selidik persepsi / sikap
    • Inventori konstruk psikologi
– Ujian
    • Ujian prestasi/pencapaian
    • Ujian diagnostik
    • Ujian amali
– Senarai semak
    • Senarai semak perlakuan guru semasa mengajar Instrumen Kajian Kualitatif
• Penyelidik adalah instrumen utama dalam kajian kualitatif
• Kaedah yang biasa digunakan:
– Temubual
   • Temubual berstruktur
   • Temubual separa berstruktur
   • Temubual tidak berstruktur
– Pemerhatian
   • Pemerhatian sebagai peserta (Participant observer)
   • Pemerhatian penuh (Complete observer)
– Dokumen
   • Hasil kerja pelajar
   • Diari/jurnal reflektif
   • Buku kedatangan pelajar Kesahan
• Secara amnya, kesahan mencerminkan darjah ketepatan semasa mengukur/memerhati apa yang hendak diukur/ diperhati.
• Dalam kajian kuantitatif, kesahan instrumen menentukan sejauh manakah ia dapat mengukur apa yang hendak diukur
• Dalam kajian kualitatif, kesahan menentukan sejauh mana pengkaji melaksanakan pemerhatian dan interpretasi dengan tepat dan benar.


Kebolehpercayaan
• Dalam kajian kuantitatif, kebolehpercayaan menggambarkan sejauh manakah pengukuran melalui sesuatu instrumen adalah konsisten dan stabil
– Konsistensi dalaman (Cth: Cronbach Alpha)
– Stabiliti (Cth: Test-retest reliability)


• Dalam kajian kualitatif, kebolehpercayaan
menggambarkan sejauh manakah pengkaji melaksana dan melapor secara eksplisit prosedur kajian dengan benar dan jitu.
– Berkaitan dengan isu “credibility”, “dependability” dan
“transferability”


Sumber : http://norkhatimah.smkbt.com/pluginfile.php/170/mod_page/content/20/Metodologi%20Kajian%20I.pdf

********************************************************************************************************

 

Skala Pengukuran (Scale of Measurement)

 Secara umumnya terdapat empat jenis skala pengukuran yang biasa digunakan; nominal, ordinal, interval dan ratio (nisbah).
Jenis skala amat penting dalam membezakan jenis analisis pengukuran yang akan dipilih dan digunakan. Oleh itu penyelidik seharusnya perlu membezakan di antara keempat-empat jenis skala pengukuran tersebut.
1. DATA NOMINAL
 • Data nominal boleh diklasifikasikan dalam bentuk kategori, nama ataupun label. 
 • Data nominal merupakan bentuk kategori yang tidak dapat disusun mengikut urutan seperti jantina (lelaki; perempuan). 
 • Walaupun ketika memasukkan data dengan menggunakan SPSS selalunya kita meletakkan nilai 1 bagi lelaki dan nilai 2 bagi perempuan tetapi pada hakikat yang sebenarnya nilai numerik pada kategori tersebut tidak menunjukkan makna yang lelaki lebih tinggi nilainya daripada perempuan. Ini kerana kita tidak dapat melakukan operasi matematik terhadap nilai-nilai tersebut. 
 • Antara contoh lain bagi data yang berbentuk nominal ialah budak ceria=1; budak tidak ceria=2. 2. DATA ORDINAL
 • Data ordinal sebenarnya lebih kurang sama seperti data nominal. Apa yang membezakan ialah data ordinal boleh disusun mengikut urutan. 
 •  Walaubagaimanapun, data ordinal tidak boleh mengukur perbezaan di antara dua data. Dengan kata lain, data ordinal boleh memberikan nilai numerik tetapi tidak dapat melakukan operasi matematik. 
 • Sebagai contohnya bagaimana penilaian anda terhadap sesebuah restoran? Sama ada sangat baik; baik; cukup; kurang. Atau contoh lain, pengundi-pengundi diklasifikasikan sebagai – low income; middle income; high income. Frekuensi penerbangan – tidak pernah; jarang-jarang; kadang-kadang; selalu.

3. DATA INTERVAL

 • Manakala data interval atau sela sama juga seperti data ordinal (data yang boleh disusun). 
 • Namun perbezaan kedua-duanya ialah mengenai data bermakna dan boleh diukur. Contohnya senarai suhu-suhu didi bagi cecair yang berbeza; kita boleh tahu sama ada suhu didih cecair A > (lebih tinggi) daripada suhu didih cecair B. A=212 darjah; B=284 darjah. Oleh itu B > daripada A. 
 • Nilai sifar (0) bersifat arbitrari (tidak menggambarkan kosong secara mutlak).

4. DATA RATIO (NISBAH)

 • Data ratio (nisbah) sama seperti data interval tetapi nisbah memberi makna yang mana data ratio mempunyai nilai kosong secara mutlak. 
 • Sebagai contohnya nilai kosong dapat digambarkan sebagai tidak ada kuantiti seperti jika seseorang tidak bekerja maka gajinya RM0.00.
 • Antara contoh lain untuk lebih kita faham mengenai data ratio; 4 orang dipilih secara rawak ditanya tentang duit yang mereka bawa – hasilnya RM21, RM50, RM65, RM300 – boleh disusun mengikut urutan (RM21> RM50> RM65> RM300). Bolehkah kita mengira nisbah? Ya, boleh. Sebab RM0 merupakan nilai yang paling minimum. Ini bermakna individu yang mempunyai RM300 – mempunyai 6 kali ganda daripada individu yang mempunyai RM50. 
 • Contoh lain yang sering menggunakan data ratio ialah umur, skor ujian dan juga jumlah jam belajar sesuatu ujian.

Apa yang penting untuk kita mengenal pasti setiap data tersebut?
 Terdapat dua sebab;

i. jenis skala tersebut memberikan kita maklumat data yang berbeza. Justeru, amat penting bagi penyelidik untuk memilih jenis data yang dapat memberikan maklumat yang lebih banyak agar persoalan penyelidikan dapat dijawab dengan baik.

ii. melalui jenis skala pengukuran, kita dapat mengenal pasti jenis analisis data yang dapat digunakan seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. Justeru, jenis skala pengukuran amat berkait rapat dengan pembentukan instrumen soal selidik kajian; jenis skala apa yang kita nak guna bagi menjawab persoalan kajian. Oleh itu terdapat prosedur statistik yang tidak sesuai untuk digunakan jika jenis skala yang digunakan tidak tepat.

Sumber : http://rosma212.wordpress.com/2011/09/09/skala-pengukuran-scale-of-measurement/